Groen

Stichting De Groene Plantage vindt de vitaliteit van het groen in al zijn verscheidenheid belangrijk voor het leven op aarde. Zij spant zich daarom ten volle in voor realisatie, behoud en uitbreiding van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Stichting De Groene Plantage (SDGP) is een onafhankelijke milieuorganisatie. Zij stimuleert door innovatieve ingrepen en acties het behoud en de uitbreiding van het “groen” in de Plantage-Weesperbuurt in Amsterdam.

De kernwaarden voor haar handelen zijn:

  • liefde voor onze groene planeet is de motivatie
  • onafhankelijk is het optreden
  • oplossings- en resultaatgericht zijn de acties
  • voorzorgprincipe is leidend: bij twijfel over mogelijke schadelijke gevolgen altijd prioriteit voor het groen
  • eerlijke duurzaamheid en “sustainability for all”: een gezonde en groene woonomgeving is van levensbelang voor de toekomst
  • betrokkenheid bij eenieder en elke instelling die onze kernwaarden onderschrijft

De Stichting maakt zich sinds 1991 sterk voor het behoud en de uitbreiding van groen in de Plantage-Weesperbuurt in Amsterdam. Dat is steeds de leidende gedachte als SDGP zich geroepen voelt om zich te engageren met een ontstane situatie. Er is een voortdurende ontwikkeling gaande in diverse gebieden van de maatschappij en dus ook in de wijze van opereren om het belang van groen onder ogen te brengen van de mensen en de gemeente. De aard van de werkzaamheden is derhalve zeer verschillend. Het kan variëren van advies en bemiddeling tot juridische acties en alles wat daartussen zit.

Voorheen waren er in gemeentes onafhankelijke diensten die “het groen” in hun portefeuille hadden. Die functies zijn veranderd of wegbezuinigd. Daardoor is “groen” in het veel globalere veld van “omgeving” terechtgekomen. Om toch zeer specifieke aandacht te genereren voor bepaalde plekken in de Plantage-Weesperbuurt, probeert de Stichting een rechtstreeks contact tot stand te brengen met de betreffende ‘buurtregisseur’ van de gemeente of de gebiedsbeheerder, om het belang van het groen onder de aandacht te brengen.

Een belangrijk resultaat in de lange geschiedenis van de SDGP is het behoud van de Overtuin voor de Hortus Botanicus. De jarenlange (16 jaar) strijd tussen Gemeente, Universiteit Amsterdam en Hortus Botanicus heeft geresulteerd in de toewijzing van de grond van de Overtuin aan de Hortus Botanicus en afkoping van erfpacht. Hierdoor heeft de Hortus Botanicus weer levensvatbaarheid gekregen, op een moment dat die juist als gevolg van de gewenste bebouwingsplannen zeer sterk zou zijn afgenomen omdat een groot deel van het grondgebied dan niet meer beschikbaar zou zijn. Ook is enige jaren geleden, mede na aandringen van de Stichting, een goed begin gemaakt met het aanplanten van de platanen op de middenberm van de Wibautstraat, tussen Rhijnspoorplein en Prins Bernhardplein.

Groen beleid

Stichting de Groene Plantage (SDGP) combineert acties om “groen” te behouden door gericht onderzoek te doen en advies te vragen aan deskundigen. Anderzijds adviseert zij zusterinstellingen en particulieren, maakt zich hard voor educatie en tracht bij jong en oud zoveel mogelijk bewustwording te genereren van het grote belang van “groen” in zowel de woonomgeving als de publieke ruimte. Indien er objecten in de publieke ruimte worden geplaatst, die een zware aanslag op het omringende “groen” zijn, organiseert de Stichting actie om naar een mogelijk alternatief te zoeken. Dit kan variëren van voorlichting en begeleiding op basisscholen tot en met het voeren van juridische acties om het “groen” te behouden en bomen te behoeden voor (voortijdige) kap. Vanzelfsprekend is er een goede samenwerking met de Hortus Botanicus, het groene hart van de Plantagebuurt.

De SDGP weet en voelt zich in de Plantage-Weesperbuurt gesprekspartner door nauw overleg met buurtbewoners en groen- en gebiedsbeheerders van de gemeente Amsterdam. De Stichting stelt zich als vertegenwoordiger op van de buurt bij Buurtoverleg en bij andere instellingen. Zo is de aanwezigheid van de SDGP gewenst bij het inspreken op voorlichtings- en inspraakavonden, waar zeer vaak “groen” wordt gezien als een plek waar “niets” staat en er dus best wel gebouwd zou kunnen worden. Het verdedigen van het belang van zowel het stedenbouwkundige als het milieubelang is een kerntaak van de SDGP. De hoge mate van gratis exploitatie van het openbare “groen” door commerciële bedrijven is de Stichting logischerwijs een doorn in het oog.

De inspanningen van de Stichting zijn er ook op gericht om de gemeente er op te wijzen, zo nodig met behulp van bezwaarschriften en juridische procedures, dat “groene” delen in een stad niet alleen koolstofdioxide vervuiling in zich op kunnen nemen, maar ook filters vormen voor het intussen veel meer gevreesde fijnstof als gevolg van vervuiling in stedelijke omgeving (bijvoorbeeld houtkachels en barbecues).

Groene acties

Na aandringen van onder anderen Stichting De Groene Plantage is er enige jaren geleden een goed begin gemaakt met het aanplanten van de platanen op de middenberm van de Wibautstraat, tussen Rhijnspoorplein en Bernhardplein.

De SDGP is al enkele maanden nauw betrokken bij discussie over de wenselijkheid om het Holocaust Namenmonument te plaatsen op de groenstrook aan de Weesperstraat, de enige strook “groen” van betekenis in de Weesper-Wibautstraat. Deze strook vormt, samen met de direct aanliggende tuin van de Diaconie een fraai ensemble van “groen” in deze behoorlijk vervuilde en lawaaiige straat. De SDGP voert sinds eind december 2017 de bezwaarprocedure aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de kap van 25 bomen op deze groenstrook ten behoeve van de oprichting van dit monument. Indien deze bezwaarprocedure niet naar tevredenheid wordt behandeld door de gemeente Amsterdam, zal er beroep worden aangetekend bij de rechter. Dit proces kan wel eens een paar jaren duren alvorens er een uiteindelijke beslissing zal zijn.

Een groep vrijwilligers uit de Plantage-Weesperbuurt neemt in deze procedure het voortouw met betrekking tot de bezwaarschriften, de publiciteit en de noodzakelijke politieke lobby. Maar ook zijn er vrijwilligers, die hun bijdrages leveren op milieu-, verkeers- en veiligheidsaspecten en stedenbouwkundig- en erfgoed adviezen. De SDGP treedt op namens ongeveer 1.600 buurtbewoners en heeft opdracht gegeven aan een in bestuurs- en omgevingsrecht gespecialiseerde advocaat om de bezwaren juridisch te onderbouwen en in te dienen.

Stichting De Groene Plantage is opgericht in 1991 en heeft een doorlopende taakstelling, die moeilijk in termijnen is in te delen. Er is een voortdurende ontwikkeling gaande in de gedragscodes in de diverse gebieden van de maatschappij en ook in de wijze van opereren. Voortschrijdend inzicht leert dat de functie van “groen” intussen essentieel blijkt in het bestrijden van zogeheten “heat-islands”. Dit zijn stenige delen van onze leefomgeving, zoals steden en bebouwing, die door hun eigenschap om warmte op te nemen en vervolgens op te slaan en maar zeer langzaam weer af te geven, zeer onwenselijk. Het kappen van bomen heeft op “heat-islands” een negatief effect. Ook de schaduwfunctie van gebladerte van bomen en het reguleren van de waterhuishouding is essentieel. Het effect van “heat-islands is in Plantage Weesperbuurt duidelijk aan de orde op de Weesperstraat. De SDGP wijdt hieraan veel aandacht, niet alleen in het kader van haar bezwaren tegen de kap van de 25 bomen op de groenstrook aan de Weesperstraat, maar ook op ieder ander moment als dergelijke acties aan de orde zijn. Lees hier meer over de gevolgen van “heat-islands” en hoe de nadelige effecten daarvan te bestrijden. 

Financiën

De SDGP is een actieve fondsenwerver om de nodige gelden voor de (juridische) actie tegen de voorgenomen kap van 25 bomen aan de Weesperstraat te financieren. Ze is daarbij afhankelijk van genereuze giften van mensen die het belang van de acties onderschrijven. Daartoe is een fondsenwervingsactie opgestart bij een groot aantal betrokkenen uit de buurt. Ook zijn er andere acties zoals de verkoop van kunst en boeken, etc.

Kascommissie

Het bestuur van Stichting De Groene Plantage heeft op 28 maart 2018 besloten een kascommissie in het leven te roepen.

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Soms brengt een actie met zich mee dat onkosten moeten worden gemaakt. Behalve voor normale bureaukosten kan dit zijn vanwege de inschakeling van deskundigen en van juridische steun. De stichting heeft geen reguliere inkomsten en moet soms een beroep doen op financiële ondersteuning van sympathisanten, buurtbewoners, ondernemingen en instellingen.

Als het bestuur van de stichting besluit een actie financieel te ondersteunen met fondsenwerving zal dit via een e-mailnieuwsbrief aan de “vrienden”, de “sponsors” en op de website worden aangekondigd. Belangrijk is dat de fondsenwerving transparant en controleerbaar plaatsvindt. De kascommissie controleert met ingang van het kalenderjaar 2018 de inkomsten en uitgaven van de stichting. Het rapport van de commissie wordt op de website van de stichting gepubliceerd. De commissie bestaat uit drie leden die geen zitting hebben in het bestuur van de stichting. Twee leden worden benoemd door het bestuur van de stichting; het derde lid wordt als voorzitter gekozen door de twee benoemde leden.

De kascommissie richt haar aandacht op:

  • het financieel verslag van de penningmeester, waarin verantwoording wordt gegeven van de inkomsten en uitgaven van de stichting; de commissie heeft zo nodig toegang tot de financiële administratie en de afschriften van de bankrekening van de stichting;
  • de zorg voor de anonimiteit van sponsoren;
  • de zorg dat sponsoren worden geïnformeerd over het resultaat van de actie waarvoor fondsen zijn geworven.

De kascommissie publiceert haar rapport jaarlijks of zoveel frequenter als zij voor wenselijk acht. Met name wanneer een actie, die wordt ondersteund door fondsenwerving, tussentijds wordt afgesloten, zal de kascommissie rapporteren. Het jaar- of tussentijdse rapport wordt op de website gepubliceerd tezamen met het verslag van het bestuur en het financiële verslag van de penningmeester.

De leden van de commissie worden jaarlijks voor een kalenderjaar benoemd door het bestuur van de stichting en kunnen worden herbenoemd. De samenstelling van de kascommissie wordt op de website gepubliceerd.

Actuele actieve fondsenwerving:

  1. Juridische en deskundige ondersteuning voor de bezwaarschriftenprocedure tegen omgevingsvergunningen voor de kap van 25 bomen en de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Deze actie duurt tot het gemeentebestuur een beslissing heeft genomen of de bezwaarschriften al dan niet gegrond zijn. Indien de bezwaren ongegrond worden verklaard zal de stichting juridisch advies inwinnen of beroep zinvol en mogelijk is en zo mogelijk een beroepsprocedure aanspannen.

Besluitenlijsten bestuur Stichting de Groene Plantage

besluitenlijst eerste kwartaal 2018

besluitenlijst tweede kwartaal 2018

besluitenlijst derde en vierde kwartaal 2018

Financieel verslag en verklaring kascommissie

Financieel verslag 2018 van de Stichting de Groene Plantage 24-6-2019

Verklaring Kascommissie over 2018  26-6-2019