Vergadering Raadscommissie Algemene Zaken

geplaatst in: Nieuws | 0

NIEUWSBRIEF 1 juli 2018
Op 15 mei vond de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie plaats in de Balie; we berichtten u daarover in de vorige Nieuwsbrief in de veronderstelling dat we vandaag (zes weken na dato) het door de commissie uitgebrachte advies zouden kunnen melden. De bezwaarschriftencommissie deelde in een mail van 27 juni echter mee dat het niet lukt om in juni nog advies uit te brengen. Het zal in ieder geval nog een aantal weken langer duren.

‘Tot op heden heeft de bezwaarschriftencommissie namelijk nog geen reactie ontvangen namens het dagelijks bestuur zoals op de hoorzitting was besproken’, zo schrijft de commissie.

Wij worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de nog te ontvangen reactie namens het dagelijks bestuur betreffende de verleende vergunningen van 27 december 2017. We tasten enigszins in het duister waar op gedoeld wordt.

Op 5 juli a.s. is er een vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken in het stadhuis. Het Namenmonument staat tweemaal geagendeerd onder punt 16 en 17 van de agenda. Er wordt door B&W een bijdrage van 3 miljoen beschikbaar gesteld aan het NAC.
De commissie wordt door B&W gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van zowel een incidentele bijdrage als een structurele bijdrage ten behoeve van het realiseren en beheren van het Monument.
In de Commissie Flap ‘ter advisering aan de gemeenteraad’ vraagt het college de commissie voorts om aan de gemeenteraad het advies uit te brengen om in te stemmen met een raadsvoordracht, die er in het kort op neer komt dat de Raad kennisneemt van een update over de stand van zaken met betrekking tot het Namenmonument. Dat klinkt onschuldig, maar deze formulering dekt de lading van de raadsvoordracht niet. In die raadsvoordracht wordt namelijk a. aan de raad een verkeerde voorstelling van zaken gegeven en b. getracht de nog lopende bezwaarprocedure tegen de vergunningen voor het Namenmonument te doorkruisen door de vastgestelde randvoorwaardes als toetsingkader te ontkrachten.

Onze advocaat Mevr. A. Blomberg heeft een brief aan het college geschreven, waarin ze stelt dat deze handelswijze onbehoorlijk en het college onwaardig is. Ze doet een klemmend beroep op B&W om beide stukken (Flap en raadsvoordracht) terug te trekken en de raad over al hetgeen in dit verband van belang is open en volledig te informeren. Hier kunt u de brief van Mevr. Blomberg aan het college lezen. Ook de fractieleden, het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum en de leden van de bezwaarschriftencommissie hebben een afschrift van deze brief ontvangen.

Intussen blijkt dat het hele project ook nog eens aanbestedingsplichtig is, zowel op nationaal als Europees niveau. Onmogelijk kan worden volgehouden dat het hier om een particulier initiatief gaat, nu:

a. het monument op publieke grond komt,
b. 90% van de kosten worden betaald met overheidsgeld en
c. het Monument na realisering aan de stad Amsterdam als ‘cadeau’ wordt gegeven, waardoor tot in lengte der dagen het onderhoud en beheer voor rekening van Amsterdam komt.

Omdat het gebied van aanbesteding specialistisch is, hebben we een advocaat, die gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht gevraagd er eens naar te kijken. Zijn conclusie is dat het wel degelijk aanbestedingsplichtig is, zowel voor het ontwerp als de uitvoering ervan. Hier leest u het advies van Roy Wuijster, advocaat aanbestedingsrecht, alsook zijn memo. De precieze cijfers van de begroting waar hij zich op baseert ontbreken. Herhaalde WOB-verzoeken om inzicht in deze begroting te kunnen krijgen worden niet beantwoord. Raadsadressen worden ter kennisgeving aangenomen, inspreeknotities worden veronachtzaamd. Wetransfer-files worden niet gedownload, e-mails en brieven worden niet beantwoord.

Het is daarom van het grootste belang dat er op donderdag 5 juli, als de Raadscommissie Algemene Zaken vanaf half twee vergadert en er door een aantal bezwaarden ingesproken gaat worden, veel mensen aanwezig zijn op de tribune in de Raadszaal. Alleen dan krijgt de politiek er een idee van hoezeer ons de hele gang van zaken tegen de borst stuit en hoezeer we ons als buurt in de steek gelaten voelen door een Bestuur dat ook ons bestuur is.

Ook Stichting de Groene Plantage gaat daar opnieuw inspreken.
U kunt zelf op die dag ook inspreken. U moet zich wel minimaal 24 uur van tevoren aanmelden. Dat kan via de site van de Gemeente Amsterdam, commissie Algemene Zaken.

Op 18 juli is de vergadering van de Gemeenteraad, waarbij het onderwerp Namenmonument op de agenda komt, tenzij er gehoor wordt gegeven aan de oproep van Mevr. Blomberg om de voordracht terug te trekken. De Raadscommissie AZ zal zich dan moeten heroriënteren en later hopelijk ook na het inwinnen van het Advies van de Bezwaarschriftcommissie, pas advies uit brengen. In het geval dat AZ het verzoek van A. Blomberg naast zich neerlegt en nu toch advies aan de Gemeenteraad uitbrengt, wordt het naar alle waarschijnlijkheid in de gemeenteraad als hamerstuk beschouwd.

DUS KOMT ALLEN!!!

Wij dringen er echter opnieuw op aan om op de publieke tribune geen uitingen van ongenoegen of spandoeken of iets dergelijks mee te brengen. Daarvoor is het onderwerp te beladen en verdrietig en het zou daarom ongepast zijn.

Geef een antwoord