NIEUWSBRIEF 27 augustus 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

Holocaust monument krijgt niet de plek die het verdient.

 

Helaas zijn de bomen op het Weesperplantsoen toch gekapt ondanks ons dringende verzoek aan de burgemeester om hiervan af te zien hangende het Hoger Beroep. U vraagt zich wellicht af waarom we dit keer niet een Voorlopige Voorziening (VoVo) hebben aangevraagd om de kap van de bomen proberen te verhinderen. Na rijp beraad is daarvan af gezien, omdat met het aanvragen van deze VoVo het risico zou ontstaan op een zogenoemde ‘kortsluiting’. Dit betekent dat de voorzieningenrechter in zijn beslissing over de zin van een VoVo mogelijk ook een oordeel zou kunnen vellen over de haalbaarheid van het Hoger Beroep. Dan zou de hele zaak dus in een keer afgekaart kunnen zijn. Dat risico hebben we vanzelfsprekend niet willen lopen.

 

Hoger Beroep bij de Raad van State

Stichting De Groene Plantage heeft inmiddels wel, samen met de Bewonersvereniging Weesperflat en een aantal individuele bezwaarden, pro forma beroep ingediend bij de Raad van State (Hoger Beroep). Ook de Plantage-Weesperbuurtvereniging heeft hoger beroep aangetekend bij de Raad van State, evenals één van de individuele bezwaardenin een separate procedure. Tot 17 september a.s. is ons gegund om nadere gronden in te dienen voor dit beroep.

Alle tot nu toe aangevoerde gronden blijven natuurlijk van kracht, maar de nadruk zal deze keer komen liggen op de locatiekeuze, (want er is een veel betere locatie op 100 meter verwijderd van de plek waar men het Namenmonument nu wil plaatsen),  de onzorgvuldigheid van de procedure en de mogelijkheid tot een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Ook de uitspraak van de rechter dat de buurt niet met een alternatief is gekomen gaan we aanvechten. Vanuit de buurt is namelijk wel een waardig alternatief ontwikkeld. Echter, alle pogingen om te komen tot een overleg daarover met het Nederlands Auschwitz Comité en de Gemeente zijn genegeerd. Er werd enkele malen zelfs domweg gesteld dat ‘het de buurt nog altijd vrij staat de juridische weg te nemen’. De belofte van wijlen burgemeester Van der Laan (persbericht 24-9-2015) om bij de locatiekeuze voor het Namenmonument de zorgvuldigst denkbare procedure te volgen, is niet nagekomen. Een onder druk van het NAC genomen beslissing heeft ertoe geleid dat het Namenmonument nu een derderangs plek krijgt, de smalle strook langs de drukke Weesperstraat, die niet de rust en ruimte biedt voor waardig herdenken.

 

Een waardig alternatief voor het Namenmonument

Het Holocaust Monument verdient juist een centrale en prestigieuze plek midden in het Joodse Kwartier. En dat kan. Er is immers een alternatief plan voor het Namenmonument op een centrale locatie gevormd door het ensemble Jonas Daniel Meijerplein, Mr. Visserplein en het lagergelegen niveau van 4000 m2 onder het Mr. Visserplein plein. Gelegen tussen de belangrijkste Joodse instellingen van de stad is dit het Joods Cultureel Kwartier dat met recht als Monumentaal erfgoed kan worden bestempeld. Hier kunnen wel de condities worden gecreëerd om waardig te herdenken en hier is ruimte voor educatie en de ontvangst van grote groepen. Bovendien hoeft hier geen groen te wijken. Integendeel, in het plan is juist meer ruimte gecreëerd voor bomen en groen en voor ruimte voor wandelaars en bezoekers. Ten onrechte is deze potentievolle locatie niet serieus onderzocht in het locatiekeuze-rapport van Royal Haskoning. Als de gemeente haar verplichting om een open inschrijving voor het Namenmonument te organiseren was nagekomen, dan was dit één van de in te dienen plannen geweest – temeer omdat daarmee met recht het Joods Cultureel Kwartier in ere zou zijn hersteld.

 

Open inschrijving en uitgebreide procedure

Voor de toekenning van de omgevingsvergunningen aan het NAC is door de gemeente een reguliere en geen uitgebreide procedure gevolgd. Dat kon omdat de gemeente gebruik heeft gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid van het vigerende bestemmingsplan. Belangrijk verschil met een uitgebreide procedure is dat er bij een reguliere procedure geen zienswijzes of andere voorstellen kunnen worden ingediend. SDGP meent dat bij zo een belangrijk monument als het Nationaal Holocaust Monument er op zijn minst een uitgebreide procedure had moeten plaatsvinden; zij denkt daar bij de Raad van State voldoende argumenten voor naar voren te kunnen brengen. De Stichting persisteer in haar pleidooi voor een uitgebreide procedure waarbij belanghebbenden uit het hele land, omwonenden en professionals, zienswijzen (plannen) kunnen indienen. Alleen dan wordt recht gedaan aan het belang van een Nationaal Holocaust Monument.

 

Een Nieuwsbrief- formaat schiet tekort om alle informatie te geven. Voor nadere onder-bouwing van hetgeen in deze Nieuwsbrief wordt geschreven, kunt u onderliggende  stukken raadplegen. Deze staan alle op de site van de Stichting:

 

www.stichtingdegroeneplantage.nl