Nieuwsbrief 17 juli 2018

geplaatst in: Nieuws | 0


De bezwaarmakende partijen hebben met ontstemming kennis moeten nemen van het totale
gebrek aan discussie of debat in de Raadscommissie Algemene Zaken van 5 juli j.l. over het
verzoek van het college om in te stemmen met de 3 mln voor het Namenmonument. Ook
werd verzocht kennis te nemen van een “update” over de stand van zaken. In die update
werden flagrante schendingen van de waarheid geventileerd. Plotseling zijn de
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van het monument geen
randvoorwaardes meer, maar een soort van aandachtspunten. De regels worden dus
(opnieuw) achteraf veranderd en dat is zuur.
De algemene stemming is dat er in de Plantage-Weesperbuurt een NIMBY- sfeer heerst (een
not in my back yard)en dat de omwonenden daarom zo tegen de komst van het
namenmonument zijn. De onmacht die je dan overvalt, is met geen pen te beschrijven. We
hebben keer op keer herhaald dat we niet tegen een Namenmonument zijn. We zijn wel
tegen dit ontwerp op deze plek en de wijze waarop de procedure is verlopen: zonder enige
inspraak en volgens een reguliere vergunningsprocedure die geen zienswijzen toestond.
De Stichting heeft twee inspreeknotities bijgevoegd, die ter vergadering van 5 juli werden
uitgesproken. (Peter van Donselaar en Roos Theuws). De publieke tribune was relatief goed
bezet door buurtgenoten en dat voelde goed.
Het wachten is nu op het advies van de Bezwaarschriftencommissie aan de gemeente. Dat
laat nog even op zich wachten, maar wordt begin september verwacht. Er is nu nog een
mogelijkheid om te reageren op de stukken die de Gemeente tot nu toe heeft verzuimd aan
te leveren en dan volgt de Beslissing op Bezwaar, genomen door het Dagelijks Bestuur van
Stadsdeel Centrum/ eventueel in overleg met het College van B&W. Indien dat voor ons niet
gunstig uitpakt, zullen we, op advies van Mevr. Blomberg (de advocaat) over de volgende te
nemen stap besluiten. Dat zal in ieder geval een Voorlopige Voorziening zijn, om te
voorkomen dat de bomen toch snel gekapt gaan worden, terwijl er nog procedures lopen.
Indien we overgaan tot een Beroepsprocedure hebben we daar 6 weken de tijd voor. In deze
beroepsprocedure vechten we dan de Beslissing op Bezwaar aan.
Ook wordt u hierbij op de hoogte gesteld van de sommatie die aanbestedingsadvocaat Roy
Wuijster op 17 juli 2018 aan het College van B&W heeft gericht. Burgemeester van Aartsen
suste de Gemeenteraad in slaap door te zeggen dat er geen aanbestedingsplicht geldt. Dhr.
Wuijster denkt daar anders over.
Voor de vergadering van 18 juli is opnieuw een Raadsadres gestuurd aan de Gemeenteraad.
De strekking daarvan is dat we de Gemeente verzoeken te wachten met hun besluiten tot de
Bezwaarprocedure is afgerond. Daar wil men blijkbaar niet op wachten. Ook wordt in dit
adres de aanbestedingsplicht (opnieuw) onder ogen gebracht van de Gemeenteraadsleden.
Men is ziende blind en horende doof en wil het niet weten.
Onze gesprekken met de politieke partijen zijn in te delen in leeftijdscategorieën. De zittende
gemeenteraadsleden weigeren het standpunt van het lokatiebesluit van 2016 te verlaten of
ter discussie te stellen. Nieuwe fractieleden hebben die kramp niet en tonen zich open en
nieuwsgierig in gesprekken. Blijkbaar is de fractiediscipline groot, want aan het eind van
raadsvergadering hebben alle aanwezige fracties zich dus toch uitgesproken voor de gift van
3 mln. aan het Namenmonument en wordt er, ondanks onze oproep tot een weging van
belangen op een later tijdstip, niet geluisterd.

Geef een reactie