Nieuwsbrief 12 juli 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

 

 

U zult waarschijnlijk al geïnformeerd zijn door de media dat het vonnis in de beroepsprocedure door de bestuursrechter voor ons negatief was. De rechtbank heeft dinsdag 9 juli uitspraak gedaan of de door ons aangevoerde bezwaren tegen de realisatie van het Holocaust Namenmonument volgens dit ontwerp op deze plek, gegrond waren (190709 uitspraak rechtbank inz Namenmonument). Het is op dit moment onmogelijk om inhoudelijk op het vonnis te reageren; het zal enige tijd vergen om het vonnis te bestuderen en te wegen om welke redenen de rechters ons verzoek ongegrond hebben verklaard. Na bestudering zullen we besluiten of we in hoger beroep gaan.

De gemeente heeft aangekondigd op 1 augustus met de kap van de bomen te beginnen. We hebben dus tot dat moment de tijd om de Gemeente te informeren of we wel of niet in Hoger Beroep gaan.

Uitspraak rechter van 9 juli.

De rechter heeft het verzoek van de buurt afgewezen nadat de verleende vergunningen aan de hand van alle ingebrachte bezwaren zijn gewogen en beoordeeld en impliciet doet ze daarbij een uitspraak over de beslissing op Bezwaar. De rechter heeft zich daarbij beperkt tot een oordeel over de verleende vergunningen en geen aandacht geschonken aan het voortraject. Juist dit voortraject is fout verlopen; als dat procedureel goed was gegaan, hadden deze vergunningen nooit verstrekt kunnen worden.Wat opviel bij de toelichting op het vonnis die de rechter uitsprak is dat de buurt niet met een alternatief is gekomen. Dat is onjuist; de buurt is wel degelijk met een alternatief plan voor een alternatieve locatie gekomen en dat is ook in een vroeg stadium breeduit kenbaar gemaakt in de media. Bovendien heeft er een presentatie in het DePinto- huis plaats gevonden van dit voorstel en werd het door vrijwel eenieder die het gezien heeft als een veel aantrekkelijker alternatief gewaardeerd. Het betreft de locatie van het Mr. Visserplein, de boven- en ondergrondse ruimte die daar ter beschikking is, alleen al onder de grond is daar een oppervlakte van ca. 4000 m2. beschikbaar. Deze locatie vormt het echte hart van het Joods Culturele kwartier en heeft door zijn centrale ligging een prominente en prestigieuze uitstraling uitstraling. Het Mr. Visserplein  is daarom de aangewezen plek. Er hoeven geen bomen voor te wijken en door een ontwerp dat een goede verbinding tot stand brengt tussen de boven- en ondergrondse ruimte wordt aan de plek een landmark- achtige kwaliteit verleend die een kwalitatieve impuls vormt voor de stedenbouwkundige planning van dit deel van de stad.

Het steekt des te meer dat de rechter deze uitspraak doet, want juist in de reguliere procedure die gevolgd werd als gevolg van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, kónden er niet eens zienswijzes en plannen ingediend worden, laat staan dat er inspraak georganiseerd werd door de Gemeente Amsterdam.

Maar wat gaande het proces bleek is dat de gemeente Amsterdam deze locatie achter de hand houdt voor bebouwing. Door bebouwing wordt dit Joodse culturele erfgoed voorgoed bepaald en aangetast en dat betreuren wij ten zeerste.

Lopende procedure aanbestedingsplicht

Nog steeds loopt de procedure over de aanbestedingsplicht. Een grote groep kunstenaars, architecten en ontwerpers heeft dat een jaar geleden naar voren gebracht in de media en in juridische stukken en sindsdien doet de gemeente Amsterdam verwoede pogingen om onder die aanbestedingsplicht uit te komen. Hier wordt dus de wet ontdoken. Deze wet geldt wanneer er een substantieel deel van een begroting door de Overheid betaald wordt. Op een budget van 14,6 miljoen dragen de overheden in Nederland 90% bij. Daar hoort een wettelijke plicht tot aanbesteding bij, bij dit soort bedragen zelfs op Europees niveau. (bij een begroting boven de 5,4 miljoen waaraan de overheid meer dan de helft bijdraagt is Europese aanbesteding al verplicht.) Deze wet op de mededinging dient een tweeledig doel:

  1. te zorgen dat de Overheid het gemeenschapsgeld op de meest voordelige wijze besteedt en
  2. als gevolg van een open inschrijving komen er ontwerpen, ideeën en voorstellen boven drijven die anders nooit bekend zouden zijn geworden, onverwacht, verrassend, hedendaags. Dit is een beproefd model en Nederland had een voorbeeld kunnen nemen aan wereldsteden als Berlijn, New York of Londen waar op dit moment ook gewerkt wordt aan een Holocaust Memorial.

Het gaat hier tenslotte om het belangrijkste na- oorlogse monument en gezien het grote belang ervan hebben een grote groep kunstenaars, architecten en intellectuelen hierover een klacht ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze CvAE zal binnenkort met een advies komen of het wel of niet aanbestedingsplichtig is. Dit advies maakt deel uit van een juridische overweging om een kort geding te starten met als oogmerk: de aanbestedingsplicht van Gemeente Amsterdam/ NAC en het Ministerie van VWS.

Overigens stelt de Stichting De Groene Plantage zich op het standpunt dat het beter zou zijn geweest, gezien de nationale status en het grote belang ervan, als de Staat der Nederlanden zelf het proces had overgenomen, nadat het initiatief tot het oprichten van een Holocaust Monument bekend werd.

Een brede maatschappelijke discussie en het uitschrijven een open inschrijving zijn hierbij cruciaal voor het creëeren van draagvlak.

 

Indien u van mening bent dat de rechtszaak over de aanbestedingsplicht een zinnige weg is om de Gemeente/ NAC/ het ministerie van VWS tot herziening van de huidige plannen te bewegen, dan is een financiële ondersteuning voor deze aanbestedingsprocedure zeer welkom. Uw donatie kunt u overmaken naar:

NL23TRIO 0338816259 van Stichting De Groene Plantage ovv:

 

‘Aanbesteding Namenmonument’

 

(de Stichting heeft de ANBI-status)