NIEUWSBRIEF 1 oktober 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

Stichting De Groene Plantage heeft samen met de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat en
enkele individuele bezwaarden hoger beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de
rechtbank dat onze bezwaren tegen de realisatie van het Namenmonument op het Weesperplantsoen
ongegrond waren. Ook de PlantageWeesperbuurtvereniging heeft HB aangetekend. De deadline voor het
indienen van de stukken was op 1 oktober 2019.


U zult zich waarschijnlijk afgevraagd hebben waarom de gemeente toch al op 4 augustus de 24 bomen aan
het Weesperplantsoen gekapt heeft en of we daar als SDGP actie tegen ondernomen hebben.
De verklaring daarvoor is niet simpel en het heeft ons negatief getroffen dat we ondanks een dringend
verzoek aan burgemeester Halsema om nog niet over te gaan tot de kap van de bomen, deze dus toch
gesneuveld zijn. We hebben vervolgens een sommatie gestuurd aan de Gemeente om te stoppen met
verdere werkzaamheden in het plantsoen tot het moment dat de Raad van State een uitspraak heeft
gedaan. In het geval dat we als bezwaarmakers in het gelijk gesteld worden, zullen deze werkzaamheden
namelijk als onterecht moeten worden beschouwd en zijn de kosten die hiermee gemoeid waren,
weggegooid geld.


Wij hadden opnieuw een voorlopige voorziening kunnen aanvragen om deze kap en het bouwrijp maken
van de grond voor 1 oktober te stoppen, maar het advies dat we van diverse advocaten kregen was dat dat
erg risicovol zou zijn. De voorzieningenrechter van de Raad van State, die de VoVo zou moeten afgeven,
zou van mening kunnen zijn dat er geen nieuwe gronden werden aangevoerd in het Hoger Beroep en die
zou daarom de zaak in één keer afgehandeld kunnen hebben. Men noemt dit in juridische kringen
‘kortsluiting’.
We meenden ook, na inzicht in de Namenmonument Overeenkomst (verkregen via de WOB) die tussen
het Auschwitz Comité en de Gemeente gesloten is, er op te kunnen rekenen dat de Gemeente zich aan
hetgeen daar gesteld wordt, zou houden. Letterlijk staat er in dat contract dat de Gemeente niet mag
beginnen met de grond van het Weesperplantsoen bouwrijp te maken, alvorens de verleende
vergunningen onherroepelijk zijn. Welnu, met de gang naar de Raad van State door bezwaarden zijn de
verleende vergunningen nog steeds niet onherroepelijk. Dit is dus contractbreuk in een privaatrechtelijke
overeenkomst.


Hoger Beroep
Er zijn in de uitspraak van de Rechtbank van Amsterdam een aantal aanknopingspunten die ons onterecht
leken en daarom hebben we na rijp beraad besloten om de hoogste rechterlijke macht in Nederland, de
Raad van State, om een uitspraak te verzoeken. De stukken zijn vandaag ingediend en worden binnenkort
op de website van SDGP gezet.
De punten waaraan we hierbij het meeste aandacht schenken is het gegeven dat de gemeente meende bij
het verlenen van de vergunningen gebruik te mogen maken van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.
Dat lijkt ons zeer ter discussie, want een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid geldt alleen voor kleine
ingrepen (een balkon of iets soortgelijks). Ook wijst de Rechtbank er in haar uitspraak op dat de buurt wel
bezwaar maakt, maar niet met alternatieve plannen komt. Dat is aantoonbaar onjuist en ook dat is met
voorbeelden onderbouwd in de akte van het Hoger Beroep. Tenslotte wijzen we opnieuw op de
bestuurlijke schending van het beginsel van ‘fair play’, zorgvuldigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel.


In een persbericht van 24 september 2015 kondigde burgemeester Van der Laan aan de zorgvuldigst
denkbare procedure te gaan volgen bij de locatiekeuze voor het Namenmonument.
Deze belofte is niet nagekomen. Een overhaast genomen beslissing heeft ertoe geleid dat het
Namenmonument nu een tweederangs plek krijgt, de smalle strook langs de drukke Weesperstraat, die
niet de rust en ruimte biedt voor waardig herdenken.


Het Holocaust Monument verdient juist een centrale en prestigieuze plek midden in het Joodse Kwartier.
Het Ensemble J. D. Meijerplein, Mr. Visserplein bovengronds en het lagergelegen niveau van 4000 m/2
onder het plein is zo’n centrale locatie. Je zou dit Joods Cultureel Kwartier, gelegen tussen de belangrijkste
Joodse instellingen van de stad, met recht als Monumentaal erfgoed kunnen bestempelen. Hier kunnen
wel de condities worden gecreëerd om waardig te herdenken en hier is ruimte voor educatie en de
ontvangst van grote groepen. Ten onrechte is deze potentievolle locatie niet serieus onderzocht in het
locatiekeuze rapport van RoyalHaskoning.

Er hoeft bij de keuze voor deze locatie geen groen te wijken voor de komst van het Monument. Er is juist
meer ruimte voor bomen en groen. Bovendien wordt er 4000 vierkante meter onbenutte publieke ruimte
ontsloten voor een namenmonument.
Omdat er door de gemeente gebruik werd gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid van het
vigerende bestemmingsplan kon er voor de omgevingsvergunningsaanvraag een reguliere (lees: verkorte
procedure zonder inspraak en zienswijzen) in plaats van een uitgebreide procedure gevolgd worden.


SDGP meent bij de Raad van State voldoende argumenten naar voren te hebben gebracht om effectief te
kunnen pleiten dat de Raad van State haar hoger beroep gegrond verklaart en de uitspraak van de
Rechtbank van Amsterdam nietig verklaart, in die zin dat het besluit van de gemeente Amsterdam om
een binnenplanse afwijkings- bevoegdheid te hanteren onjuist was en dat deze ingetrokken dient te
worden. Meest wenselijk is dat er vervolgens een uitgebreide procedure voor de oprichting van een
Nationaal Holocaust monument op de meest geschikte locatie zou worden georganiseerd. Voorts verzoekt
SDGP dat de voortijdige bomenkap aan het Weesperplantsoen hersteld wordt door de gemeente
Amsterdam 24 volwaardige bomen te laten herplanten op het Weesperplantsoen.


Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben we nog steeds geld nodig. Indien u van mening bent dat onze
acties zinvol zijn, dan kunt u ons (ook financieel) steunen door geld over te maken naar:
NL23 TRIO 0338816259 ovv ‘namenmonument