Brief aan de gemeenteraad en verslag hoorzitting 15 mei

geplaatst in: Nieuws | 0

Brief aan gemeenteraadsleden over besluit van B&W om 3 mln aan Auschwitz Comité te schenken en verslag hoorzitting 15 mei 2018

Inmiddels is bekend geworden dat het (demissionaire) college van B&W heeft ingestemd met het voorstel van waarnemend burgemeester van Aartsen, om het NAC financieel met een bedrag van drie miljoen euro te steunen (2.4 miljoen euro schenking en 600.000 euro voor het bouwrijp maken van het Weesperplantsoen). De voordracht van het college zal op 27 juni in de Gemeenteraad worden behandeld. Eigenlijk is het ongehoord dat een demissionair college zo’n besluit in een controversiële zaak, die nog in behandeling is bij de bezwaarcommissie, durft nemen. Er is een brief aan alle raadsleden gestuurd waarin we er op aandringen om instemming met dit besluit zeer goed te wegen. Volgens de plannen zullen 25 gezonde bomen sneuvelen. De Plantage-Weesperbuurt is hier fel tegen. Op woensdag 27 juni zal de Gemeenteraad een besluit nemen over deze merkwaardige schenking.

Twee weken geleden, op 15 mei, hield de gemeente onder zeer grote belangstellling in De Balie een hoorzitting over het Weesperplantsoen en de plannen voor een Namenmonument. De bezwaarcommissie hoorde toen alle partijen aan die officieel een bezwaar hadden ingediend. Op basis daarvan zal deze commissie binnenkort advies uitbrengen aan de Gemeenteraad.Als het Gemeentebestuur besluit het advies van de Bezwaarcommissie naast zich neer te leggen, dan moet direct een beroepschrift bij de rechter worden ingediend en een voorlopige voorziening wordenaangevraagd om te voorkomen dat de 25 bomen op het Weesperplantsoen alsnog snel worden gekapt.

In de vorige nieuwsbrief is ingegaan op de door ons ingediende bezwaarschriften. Mw A. Blomberg heeft daarna ook nog een Nadere Memorie ingediend. De Gemeente en de advocaat van het NAC hebben hiertegen verweerschriften ingediend. De zitting ving aan met de vraag of het verweerschrift van NAC ontvankelijk was, gezien de ontijdige ontvangst ervan. De voorzitter van de bezwaarcommissie besloot, na discussie, dat onze advocaat twee weken de tijd krijgt om op dit verweer te reageren. Vervolgens lazen P. Catz (PWBV) en P. van Donselaar (SDGP) hun persoonlijke inleidingen voor, gevolgd door de pleitnota van mw. Aletta Blomberg. Na de pauze volgden de inleidingen van de gemeente en het Nederlands Auschwitz Comite.

Ter verduidelijking volgt hier de kern van ons betoog. Als gevolg van een binnenplanse aanpassing van het Bestemmingsplan werd hier een reguliere procedure gevolgd. Normaal gesproken is er bij afwijking van het Bestemmingsplan sprake van een uitgebreide procedure, die de mogelijkheid biedt tot het indienen van zienswijzes. Bij een reguliere procedure betreffende een aanvraag voor een omgevingsvergunning, wordt uitsluitend getoetst aan de voorschriften die voor die vergunning gelden. Als de procedures juist zijn gevolgd en de aanvraag voldoet aan de betreffende voorschriften, dan wordt de vergunning verleend, een ambtelijke beslissing dus.

De jurist van de Gemeente, Dhr. R. Nomden, stelde dat ons bezwaar tegen het locatiebesluit van de gemeenteraad, op grond waarvan deze omgevingsvergunningen zijn aangevraagd en verleend, een gepasseerd station is. Het gaat er naar zijn mening in deze procedure uitsluitend om of de verleende vergunningen op de juiste manier zijn verstrekt. Anderzijds werd er door hem wel ingegaan op onze bezwaren die er op neer komen dat de verlening van de omgevingsvergunningen aan het NAC strijdig zijn met de randvoorwaarden die in haalbaarheidsstudie worden gesteld. Hij stelde dat deze haalbaarheids-studie door de Gemeenteraad slechts ter kennisname is aangenomen en niet als randvoorwaardelijk beschouwd mag worden voor het genomen Locatiebesluit.

Volgend op het indertijd genomen Locatiebesluit, waar geen bezwaar tegen mogelijk was, zijn de omgevingsvergunningen dus verstrekt. De verlening van de omgevingsvergunningen voor het Namenmonument zijn ons inziens echter onlosmakelijk verbonden met het locatiebesluit van 22 juni 2016. Daarom schenkt onze advocaat in het bezwaarschrift, de Nadere Memorie en haar pleitnota zoveel aandacht aan dit locatiebesluit, aan het proces hoe het tot stand is gekomen, aan de voorwaarden van de haalbaarheidsstudie en zelfs aan de criteria/wegingen waarop het besluit voor deze locatie is gebaseerd. Uit het verweer van de gemeente en het NAC werd duidelijk dat zij de juridische achtergronden om het locatiebesluit ter discussie te stellen, niet (willen) zien. Het is dus nu de vraag of de Bezwaarcommissie deze argumentatie wel zal overnemen.

De pleitnota van mw. Blomberg gaat nader in op onderstaande elementen uit ons bezwaarschrift:
• De besluitvorming over de locatiekeuze is onzorgvuldig geweest en de Raad heeft daardoor ten onrechte het Weesperplantsoen als enige en meest geschikte locatie aangewezen terwijl er geen (schets)ontwerp voor deze locatie bekend was. Er is geen inspraakmogelijkheid geboden en er heeft geen belangenafweging en werkelijke beoordeling van de ruimtelijke implicaties plaats gevonden; er was immers geen enkel ontwerp. Zowel de gemeente als het NAC betwisten dat dit
in het kader van de omgevingsvergunning een rol speelt.
• Onderdeel van het Locatiebesluit was het rapport van de haalbaarheidsstudie waarin stedenbouwkundige randvoorwaarden worden gesteld aan het ontwerp voor een Namenmonument. Op essentiële punten wordt niet aan die randvoorwaarden voldaan. Dit betreft o.a. de hoogte van het monument, de zichtrelatie met de Hoftuin, de sociale- en verkeersveiligheid, het aantal te kappen bomen waaronder de twee beeldbepalende iepen en de verplaatsing van de bestaande monumenten etc. etc.
• Er heeft geen werkelijke belangenafweging plaats gevonden. De gemeente stelt dat primair rekening is gehouden met de belangen van het NAC. En dat, terwijl stedenbouwkundige randvoorwaarden juist in het algemeen belang zijn vastgesteld. De omwonenden hebben hun belangen op geen enkele wijze behartigd gezien door het bestuur; niet bij de Locatiekeuze, niet bij de vergunningverlening en vooralsnog ook niet bij deze bezwaarprocedure. Ze voelen zich niet gehoord door een bestuur dat ook hun bestuur is.
• In het verweerschrift van de Gemeente wordt gesteld dat het initiatief van het NAC een particulier initiatief is en dat deze vergunningen hetzelfde zijn als alle andere. Dat zijn ze echter niet. Het nationale karakter van het monument, de locatie in de openbare ruimte, de financiering waarbij het overgrote deel met overheidsgelden betaald wordt en de uiteindelijke overdracht aan de gemeente Amsterdam zijn allemaal aspecten die maken dat deze aanvraag onvergelijkbaar is met welke andere aanvraag dan ook. Bovendien menen wij dat er wel degelijk een verschil is met andere vergunningsaanvragen vanwege de gevoeligheid van het onderwerp met zijn indringende boodschap.
• Teneinde een groot maatschappelijk draagvlak te creëeren had de Gemeente inspraak moeten organiseren. Over een Nationaal Namenmonument kan niet in een kleine groep worden besloten zonder inspraak van alle betrokkenen.
• Ook is het maar zeer de vraag of er niet een (Europese) aanbestedingsprocedure gevolgd had moeten worden. Immers, het overgrote deel van de gelden voor de bouw van dit monument wordt betaald uit overheidsgeld en wordt gerealiseerd op publieke grond. Daar gelden regels voor, zowel de ontwerpprocedure als de bouw van het Monument zijn aanbestedingsplichtig. Ook dat aspect wordt in het bezwaarschrift (zie de Nadere Memorie) van Blomberg aan de orde
gesteld.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang!

Stichting De Groene Plantage voert deze acties samen met PWBV, STAA, Bewonersvereniging Weesperflat en vele individuele bezwaarden.

U kunt alle stukken waar naar verwezen wordt in deze Nieuwsbrief downloaden. Klik op ‘Bezwaren’. Daar vindt u links naar de diverse stukken.

Geef een antwoord